Om GBIF

Publicerat av GBIF-Sweden --

Översättningar: sv en

GBIF, Global Biodiversity Information Facility, är ett internationellt projekt som gör information om jordens arter fritt tillgänglig för alla via gbif.org. Den information som GBIF samlar in rör museiföremål (t.ex. djur, växter, svampar) eller artobservationer i naturen.

GBIF internationellt

GBIF är uppbyggt som ett nätverk med ett centralt sekretariat i Köpenhamn. Runt om i världen finns ett femtiotal GBIF-noder. Varje nod samlar information i en databas som är tillgänglig för den globala webbportalen gbif.org. När en användare söker efter biologisk information via den globala portalen genereras resultatet från en samtidig sökning i alla GBIF-nodernas databaser.

GBIF i Sverige

Den svenska GBIF-noden, GBIF-Sweden, har till uppgift att samla information om dataregistrerade samlingsföremål och artobservationer från svenska museer, myndigheter, organisationer och forskningscentra och leverera dessa till centrala GBIF.

GBIF-Sweden är med sitt sekretariat sedan starten 2003 placerat på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, och sorterar där vid museets forskningsavdelning under Enheten för bioinformatik och Genetik. Huvudman internationellt sett är Vetenskapsrådet, som utser Head of Delegation med rösträtt i samband med möten med GBIF:s Governing Board. Personalen vid GBIF-Sweden består av en Node Manager och en systemutvecklare samt projektledning. Styrelsen för GBIF-Sweden som normalt möts 3-4 gånger årligen, utgörs av åtta ledamöter vilka representerar bred kompetens inom informatik, biodiversitetsforskning, naturvård och offentlig administration. Därtill finns en referensgrupp, GBIF-rådet, vars sex ledamöter på motsvarande sätt i sin rådgivande funktion ur användarperspektiv träffas i relativt nära anslutning till styrelsemötena.

Kontakta GBIF-Sweden
gbif@nrm.se
Tel 08-519 551 29

Besöksadress
GBIF
Naturhistoriska riksmuseet
Frescativägen 40 (post Box 50007)
104 05 Stockholm