Nyheter

EU BON inleder sin verksamhet vid symposium och startmöte i Berlin

Publicerat av GBIF-Sweden --

Under andra veckan av februari 2013 håller EU BON (European Biodiversity Observation Network: http://www.eubon.eu) sitt första internationella symposium i Berlin, samtidigt som det praktiska arbetet med att skapa en infrastruktur för integration av olika system för information runt biodiversitet inleds. Medarbetare från Naturhistoriska riksmuseet samt GBIF-Sweden kommer att närvara och delta i såväl symposiet som i det praktiska arbetet med projektets planering.

EU BON är ett 54 månader långt samarbetsprojekt inom EU:s 7:e ramprogram med 30 deltagande institutioner från hela Europa. Målet är att under perioden fram till 2017 integrera sociala och teknologiska nätverk för IT-strukturer så att en open-access-plattform skapas där information om biologisk mångfald samt redskap för analys av sådana data görs tillgängliga för forskning och administration. Projektet kommer att bygga på existerande infrastrukturer (GBIF, nationella biodiversitetsdata-centra, Lifewatch-infrastrukturer m. m.)

Det svenska bidraget sker genom medverkan från Naturhistoriska riksmuseet i flera av de nio Work Packages som utgör EU BON: samverkan kring uppbyggnaden av DINA-konsortiets web-baserade samlingshanteringssystem (http://www.dina-project.net), del i FishBase (http://www.fishbase.org) och i GBIF-Swedens tjänster.

Länkar
http://www.eubon.eu
http://www.dina-project.net
http://www.fishbase.org

GBIF-Sweden samarbetar för att bygga upp ett Nordiskt Lifewatch Service Centre

Publicerat av GBIF-Sweden --

Under vintern 2013 pågår arbetet med att skapa förutsättningar för ett regionalt service-organ som skall betjäna Svenska, Nordiska och därmed Europeiska Lifewatch i beslutsfrågor, samverkan och utbyte av information inom nätverket. GBIF-Sweden deltar i en grupp med representanter från Sverige, Norge, Finland samt det sameuropeiska Service-center som nyligen invigts i Italien. Arbetet består inledningsvis främst av att utarbeta en fallstudie över hur ett decentraliserat service-organ som kan erbjuda sådana tjänster bör byggas drivas. Implementeringen av verksamheten sker därefter i nästa steg av utbyggnaden av Lifewatch-initiativet. Mer information lämnas av ansvariga vid GBIF-Sweden respektive Svenska Lifewatch.