Om GBIF

GBIF, Global Biodiversity Information Facility, är ett internationellt projekt som gör information om jordens arter fritt tillgänglig för alla via gbif.org. Den information som GBIF samlar in rör museiföremål (t.ex. djur, växter, svampar) eller artobservationer i naturen.

GBIF internationellt

GBIF är uppbyggt som ett nätverk med ett centralt sekretariat i Köpenhamn. Runt om i världen finns ett femtiotal GBIF-noder. Varje nod samlar information i en databas som är tillgänglig för den globala webbportalen gbif.org. När en användare söker efter biologisk information via den globala portalen genereras resultatet från en samtidig sökning i alla GBIF-nodernas databaser.

GBIF i Sverige

Den svenska GBIF-noden, GBIF-Sweden, har till uppgift att samla information om dataregistrerade samlingsföremål och artobservationer från svenska museer, myndigheter, organisationer och forskningscentra och leverera dessa till centrala GBIF.

GBIF-Sweden är med sitt sekretariat sedan starten 2003 placerat på Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, och sorterar där vid museets forskningsavdelning under Enheten för bioinformatik och Genetik. Huvudman internationellt sett är Vetenskapsrådet, som utser Head of Delegation med rösträtt i samband med möten med GBIF:s Governing Board. Personalen vid GBIF-Sweden består av en Node Manager och en systemutvecklare samt projektledning. Styrelsen för GBIF-Sweden som normalt möts 3-4 gånger årligen, utgörs av åtta ledamöter vilka representerar bred kompetens inom informatik, biodiversitetsforskning, naturvård och offentlig administration. Därtill finns en referensgrupp, GBIF-rådet, vars sex ledamöter på motsvarande sätt i sin rådgivande funktion ur användarperspektiv träffas i relativt nära anslutning till styrelsemötena.

Kontakta GBIF-Sweden
gbif@nrm.se
Tel 08-519 551 29

Besöksadress
GBIF
Naturhistoriska riksmuseet
Frescativägen 40 (post Box 50007)
104 05 Stockholm

Institutioner och samlingar

Enkel Sverigekarta där samverkande instutioner punktmarkerats. (Exakta koordinater finns tillgängliga genom att klicka på geoknappen i botten av fliken.) Själva kartunderlaget är ursprungligen taget från www.commons.wikimedia.org/wiki/Kartor_%C3%B6ver_Sverige#mediaviewer/File:SWE-Map_Rike.svg Göteborg Gothenburg Göteborg Stockholm Uppsala Öregrund Lund Oskarshamn Lycksele Umeå Jokkmokk Gunnilbo Jönköping Stockholm Göteborg Jönköping Lund Oskarshamn Uppsala Öregrund Lycksele Umeå Jokkmokk Gunnilbo Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum Skogsmuseet, Lycksele Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Herbarium UME Limnodata Institutionen för akvatiska resurser, SLU Evolutionsmuseet, Uppsala universitet Bergianska Trädgården Naturhistoriska riksmuseet Naturvårdsverket Herbarium GB Göteborgs naturhistoriska museum Jordbruksverket Biologiska museet i Oskarshamn Biologiska museerna, Lunds universitet

För närvarande finns sammanlagt 36 dataset från 15 svenska museer, myndigheter och forskningsinstitutioner representerade hos GBIF-Sweden.

Samlingsdatabaser

Samlingsdatabaser är förteckningar över naturhistoriska samlingsföremål. De innehåller information om föremålens vetenskapliga namn, ålder, geografiska härkomst, uppgifter om insamlare och bestämmare etc. Dessa databaser förmedlar värdefull information till forskare världen över. De är också viktiga redskap i det dagliga arbetet med samlingsvård och lånehantering.

 • Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

  Ájttes naturhistoriska samlingar består främst av material från fjällregionen. Samlingarna består i dag till största delen av fåglar, däggdjur, svampar och lavar. Genom en överenskommelse med Naturhistoriska riksmuseet omhändertar Ájtte även djurarter som klassas som Statens vilt.

  Kontakt
  Göran Sjöberg
  0971-170 33
  goran.sjoberg(at)ajtte.com

  Longitud 66.603385, latitud 19.842231

  Dataset

  Hemsida: Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum

 • Bergianska Trädgården

  Bergianska trädgårdens levande växtsamlingar består av tusentals arter på en yta av ungefär 8 ha. En stor del av den botaniska trädgården utgörs av mindre rabattsystem, Japanska dammen och fjällområden. Här finns också systematiska avdelningar, grönsaksodlingar, frukt- och bärodlingar, Edvard Andersons växthus med växter från Medelhavsklimat och tropiska växter samt Victoriahuset med tropiska växter och vattenväxter.

  Delsamlingar

  Kontakt
  Birgitta Bremer
  birgittab(at)bergianska.se

  Latitud 59.369825, longitud 18.046053

  Dataset

  Hemsida: Bergianska Trädgården

 • Biologiska museerna, Lunds universitet

  Latitud 55.6904094, longitud 13.2177781

  • Botaniska museet i Lund

   Botaniska museets samlingar omfattar ca 2,5 miljoner exemplar. De flesta av dessa är kärlväxter men även lavar, mossor och svampar är väl representerade. En internationellt mycket viktig samling är Agardhs algherbarium från 1800-talet som omfattar 50 000 kollekter av vilka över 5000 är typexemplar. Andra viktiga samlingar är Preiss herbarium insamlat i Australien och Retzius herbarium från 1700-talet.

   Kontakt
   Håkan Witzell
   046-222 02 67
   hakan.witzell(at)biol.lu.se

   Publiceras av
   GBIF-Sweden
   Hämtas via
   IPT GBIF-Sweden

   Kontakt
   Lars Lundqvist
   046-222 93 34
   lars.lundqvist(at)biol.lu.se

   Hemsida: Botaniska museet i Lund

  • Zoologiska museet i Lund

   Museet beräknas innehålla omkring 10 miljoner föremål, huvudsakligen insekter och andra evertebrater (ryggradslösa djur). Samlingarna växer med omkring 30 000 föremål per år, av vilka högst ett par hundra är ryggradsdjur. De flesta djuren kommer från Skandinavien, men det finns också omfattande samlingar från stora delar av övriga världen.

   Hemsida: Zoologiska museet i Lund

  Dataset

  Hemsida: Biologiska museerna, Lunds universitet

 • Biologiska museet i Oskarshamn

  Grunden till Herbarium OHN utgörs av växtsamlingen från Oskarshamns läroverk, men även herbarier från läroverken i Eksjö, Huskvarna, Kalmar, Tranås, Vetlanda och Värnamo har samlats här. Depositioner såväl från Botaniska museet i Lund väsentliga delar av beläggmaterial som tillkommit i samband med projekten Smålands flora och Ölands flora förvaras också i Oskarshamn.

  Kontakt
  Åke Rühling
  0491-77161
  Ake(at)ruhling.se

  Latitud 57.252278, longitud 16.437581

  Dataset

  Hemsida: Biologiska museet i Oskarshamn

 • Evolutionsmuseet, Uppsala universitet

  Evolutionsmuseet i Uppsala har unika samlingar av djur, växter, svampar, lavar, mineral, dinosaurier och andra fossil. Bland de viktigaste bidragen kan nämnas drottning Lovisa Ulrika, Jonas Alströmmer, Carl von Linné, Carl Peter Thunberg, Leonard Gyllenhal, Carl Wiman, Johachim Burser, Olof Celsius, Göran Wahlenberg och Elias Fries.

  Delsamlingar
  • Zoologi
  • Botanik (UPS)
  • Paleontologi

  Kontakt
  Monika Myrdal
  018-4712665
  monika.myrdal(at)em.uu.se

  Latitud 59.8500978, longitud 17.624607

  Dataset

  Hemsida: Evolutionsmuseet, Uppsala universitet

 • Göteborgs naturhistoriska museum

  Vid Göteborgs naturhistoriska museum förvaras stora samlingar av såväl vertebrater som ryggradslösa djur. Antalet föremål uppskattas till omkring tio miljoner.

  Delsamlingar
  • Typsamlingen
  • Ryggradsdjur
   • Däggdjurssamlingen
   • Fisksamlingen
   • Fågelsamlingen
   • Skelettsamlingen
   • Reptil- och amfibiesamlingen
  • Ryggradslösa djur
   • Parasitmaskar
   • Mollusksamlingen
   • Westerlundsamlingen
   • Insektssamlingar
  • Marina samlingar
   • Jägerskiölds marina samling
  • Geologi
   • Geologiska samlingen

  Kontakt
  Per Lekholm
  010-4414209
  per.lekholm(at)vgregion.se

  Latitud 57.6901211, longitud 11.9506518

  Dataset

  Hemsida: Göteborgs naturhistoriska museum

 • Herbarium GB, Göteborgs universitet

  Herbariesamlingarna vid Göteborgs universitet omfattar totalt ca 1,6 miljoner exemplar, mestadels kärlväxter men med viktiga delsamlingar av bl. a. mossor, alger, svampar, lavar och slemsvampar. Från Norden, Mellanöstern, Medelhavet och tropiska Sydamerika.

  Kontakt
  Claes Persson
  031-7862692
  claes.persson(at)bioenv.gu.se

  Latitud 57.68177, longitud 11.95370

  Dataset

  Hemsida: Herbarium GB, Göteborgs universitet

 • Herbarium UME, Umeå universitet

  Herbarium UME är ett offentligt forskningsherbarium omfattande ca 300 000 kollekter av kärlväxter, mossor, alger, svampar och lavar från hela världen, men främst från norra Sverige.

  Kontakt
  Stefan Ericsson
  090-7865267
  stefan.ericsson(at)umu.se

  Longitud 63.8188777, latitud 20.3100367

  Dataset

  Hemsida: Herbarium UME, Umeå universitet

 • Naturhistoriska riksmuseet

  Naturhistoriska riksmuseet är ett biologiskt och geologiskt museum i Stockholm som etablerades . De naturhistoriska samlingarna används dagligen av museets egna forskare, men efterfrågas också i stor utsträckning av forskare runt om i världen.

  • Enheten för botanik

   Enheten för botanik har en av världens största vetenskapliga samlingar med omkring 4,5 miljoner exemplar av fröväxter, svampar, slemsvampar, lavar, alger, mossor, ormbunksväxter och bakterier. Krypto-S är enhetens egen databas över hittills registrerade föremål och arter i Naturhistoriska riksmuseets botaniska samlingar.

   Kontakt
   Jens Klackenberg
   08-51954084
   jens.klackenberg(at)nrm.se

   Hemsida: Enheten för botanik

  • Enheten för zoologi

   De zoologiska samlingarna omfattar nära 4,5 miljoner föremål och växer med ca 0,5 % om året. Ca 12 % av föremålen är databaslagda. Samlingarna finns placerade i ca 40 samlingslokaler, några klimatreglerade för att säkra ett långsiktigt bevarande. Samlingarna är torrfixerade, spritfixerade eller monterade med mikroskoppreparat och har ett högt internationellt och nationellt forsknings- och undervisningsvärde.

   Kontakt
   Sabine Stöhr
   08-5195 5105
   sabine.stohr(at)nrm.se

   Hemsida: Enheten för zoologi

  Dataset

  Hemsida: Naturhistoriska riksmuseet

 • Skogsmuseet, Lycksele

  Skogsmuseets i Lycksele naturvetenskaliga samlingar utgörs av Birger Perssons (-) skalbaggssamling från övre Norrland. Sedan förvaras dessa föremål tillsammans med ett par mindre insektssamlingar på Skogsmuseet.

  Delsamlingar

  Kontakt
  Björn Åström
  0950 - 177 52
  bjorn.astrom(at)lycksele.se

  Latitud 64.605078, longitud 18.668962

  Dataset

  Hemsida: Skogsmuseet, Lycksele

Observationsdatabaser

Observationsdatabaser innehåller information om artobservationer i naturen. Observationer kan komma från allmänheten eller från resultatet av biologiska inventeringsprojekt. Med hjälp av observationsdatabaser kan man t.ex. kartlägga arters förekomst i olika områden och kartlägga sentida förändringar i arters utbredning.

 • Limnodata

  Limnodata är en observationsdatabas med fler än 200 000 dataposter över limniska makroevertebrater i svenska vatten, utifrån inventeringar utförda av Limnodata Handelsbolag, Skinnskatteberg.

  Kontakt
  Pär-Erik Lingdell
  0222-282 83

  Latitud 59.803851, longitud 15.855675

  Dataset

  Instutitionen saknar en hemsida.

 • Miljöforskning och -övervakning, Naturhistoriska riksmuseet

  På enheten för miljöforskning och -övervakning studeras miljögifters effekter på omgivningen, fåglars flyttstrategier samt förekomst och spridning av pollen i lufthavet. Museets Miljöprovbank utökas årligen med 8000?10 000 prover och ger forskarna ett unikt underlag för studier av miljögifter och deras effekter över längre tidsperioder.

  • Ringmärkningscentralen

   Ringmärkningscentralen ansvarar för tillståndsgivning för ringmärkare, insamling av rapporter och sammanställning av återfynd av svenska fåglar. Återfyndsdata samlas i en observationsdatabas som utgör en viktig del av det internationella arbetet med beståndsuppskattningar och kartläggning av fåglars flyttningsmönster.

   Kontakt
   Thomas Wenninger
   08-51954242
   thomas.wenninger(at)nrm.se

   Hemsida: Ringmärkningscentralen

  • Rapportsystemet för tumlare

   Naturhistoriska riksmuseet tar emot allmänhetens rapporter om observationer av tumlare och andra valar i svenska vatten som underlag för forskning och övervakning. I databasen finns observationsdata från och framåt.

   Kontakt
   Johan Dunfalk
   08-51954044
   johan.dunfalk(at)nrm.se

   Hemsida: Rapportsystemet för tumlare

  Dataset

  Hemsida: Miljöforskning och -övervakning, Naturhistoriska riksmuseet

 • Sveriges lantbruksuniversitet

  SLU är Sveriges lantbruksuniversitet med säte i Umeå, Ultuna, Skara och Alnarp. Universitetets fokus ligger på naturresursförvaltning och livsvetenskaper (life sciences). Här studeras genetik, mikrobiologi, biologisk mångfald, djurhälsa, uthålligt skogsbruk, livsmedelsförsörjning, samhällsplanering och hållbar utveckling.

  • Artportalen, SLU

   Artportalen är en webbplats för den som vill söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. Inrapporterade artobservationer bildar en hastigt växande databas som är ett viktigt verktyg för långsiktiga analyser av förändringar i den svenska faunan och floran.

   Kontakt
   Björn Karlsson
   018-672679
   bjorn.karlsson(at)slu.se

   Hemsida: Artportalen, SLU

  • Riksskogstaxeringen, SLU

   Riksskogstaxeringens är en landsomfattande årlig stickprovsinventering av hela landets skogar och mark. Data samlas in via ett objektivt stickprov med kluster av provytor utlagda i ett koordinatnät. Riksskogstaxeringen har funnits sedan och är en del av Sveriges officiella statistik.

   Kontakt
   Jonas Fridman
   090-7868473
   jonas.fridman(at)slu.se

   Hemsida: Riksskogstaxeringen, SLU

  • Kustlaboratoriets databas, Institutionen för akvatiska resurser

   Kustlaboratoriets databas, KUL, har varit i drift sedan och innehåller kvalitetssäkrade fångstdata. I basen lagras också stickprovsinformation som könsfördelning och uppgifter om enskilda fiskar som längd, vikt, ålder och likande. Databasen kompletterar Kustlaboratoriets interna provfiskedatabas FiRRe som lagrar fångstuppgifter som insamlats sedan 1960-talet. Ett kontinuerligt arbete pågår med att föra över äldre data till KUL.

   Kontakt
   Martin Karlsson
   010-4784132
   martin.karlsson(at)slu.se

   Hemsida: Kustlaboratoriets databas, Institutionen för akvatiska resurser

  • Nationella databasen för sjöprovfisken, Institutionen för akvatiska resurser

   Den nationella databasen för sjöprovfisken, NORS, började byggas upp på Sötvattenslaboratoriet. Här samlas, kvalitetssäkras och lagras provfiskedata från hela landet. Hit skickas alla resultat från provfisken utförda inom nationella och regionala miljöövervaknings- och kalkningsprogram.

   Kontakt
   Anders Kinnerbäck
   010-4784234
   anders.kinnerback(at)slu.se

   Hemsida: Nationella databasen för sjöprovfisken, Institutionen för akvatiska resurser

  • Elfiskeregistret, Institutionen för akvatiska resurser

   Elfiskeregistret, SERS, har funnits sedan och i dag finns resultat från 54 700 elfisketillfällen fördelade på 17 100 elfiskelokaler i databasen. Det stora flertalet av dessa undersökningar har utförts inom ramen för datavärdskapet, dvs. de fisken som utförs inom länsstyrelsernas kalkeffektuppföljning och miljöövervakning eller den nationella kalkeffektuppföljningen och miljöövervakningen. Även andra myndigheter och organisationer har bidragit till inrapporteringen som för deras del är frivillig.

   Kontakt
   Berit Sers
   010-4784242
   berit.sers(at)slu.se

   Hemsida: Elfiskeregistret, Institutionen för akvatiska resurser

  Dataset

  Hemsida: Sveriges lantbruksuniversitet

 • Våtmarksinventeringen, Naturvårdsverket

  Den nationella våtmarksinventeringen (VMI) har under 25 års tid inventerat Sveriges våtmarkstillgångar nedanför fjällkedjan. Data från inventeringen finns samlade i en kunskapsbank över landets våtmarker, som används för bland annat miljöövervakning och naturresursplanering. De länsvisa inventeringarna har gjorts av de olika länsstyrelserna och Naturvårdsverket har fungerat som koordinator för verksamheten.

  Kontakt
  Hannah Östergård
  010-698 16 81
  hannah.ostergard(at)naturvardsverket.se

  Latitud 59.339343, longitud 18.102275

  Dataset

  Hemsida: Våtmarksinventeringen, Naturvårdsverket

 • Ängs- och hagmarksinventeringen, Jordbruksverket

  TUVA är en observationsdatabas med information från jordbruksverkets ängs- och hagmarksinventering. Inventeringen beskriver ängs- och betesmarksrelaterade miljökvaliteter som naturtyper, flora-, fauna-, vatten-, och kulturvärden. En storskalig, rikstäckande inventering genomfördes under åren -. Inventeringen fortsatte i mindre omfattning under .

  Kontakt
  Anna Nordberg
  036-156138
  anna.nordberg(at)jordbruksverket.se

  Latitud 57.779712, longitud 14.165068

  Dataset

  Hemsida: Ängs- och hagmarksinventeringen

Att publicera data hos GBIF

GBIF tar gärna emot nya dataset för att öka kunskapen och förståelsen om livets mångfald på jorden.

När nya biodiversitetsdata levereras till GBIF-Sweden överförs dessa data via IPT, Integrated Publishing Toolkit, till den globala portalen gbif.org.

Ett antal standarder har tagits fram för att underlätta arbetet med att sammanställa stora mängder biodiversitetsdata. GBIF-Sweden rekommenderar att alla biologiska databaser i Sverige följer Darwin Core som en minsta gemensam standard.

Darwin Core innehåller standardiserade begrepp för information som normalt förekommer i de databaser som används av museer och i biologiska inventeringar, såsom katalognummer, art, datum, klockslag, platsangivelse, geografiska koordinater, insamlarens och bestämmarens namn.

ENSE, Nationell Standard för Naturhistoriska Samlingsdatabaser, är en standard utarbetad av Naturhistoriska riksmuseet för att underlätta arbetet med att samordna svenska naturhistoriska samlingsdata.

För att överföringen skall gå så snabbt och smidigt som möjligt rekommenderar vi att man skickar sina data enligt Darwin Core standard i form av en kommaseparerad textfil.

Vill du bidra med data till GBIF?

Kontakta GBIF-Sweden
gbif@nrm.se
08-519 551 29