Synthesys 3: möjlighet till forskningsstöd inom naturvetenskap

Publicerat av GBIF-Sweden --

Europas främsta institutioner med forskning inom systematik och relaterade områden erbjuder forskare från andra europeiska institutioner att använda deras samlingar, kompetens och utrustning.

Till vår glädje får SYNTHESYS fortsatt stöd från den Europeiska kommissionen. Nästa fas, SYNTHESYS3, kommer att pågå under fyra år från den 1 september 2013 och omfattar 18 institutioner i 12 olika länder.

Inom Taxonomic Access Facilities (TAF) finns ett gästforskarprogram som erbjuder tillgång till:
? Naturhistoriska samlingar som omfattar mer än hälften av världens samlade naturhistoriska föremål
? Topmodern utrustning för mikroskopi, genetik, geokemiska– och isotopanalyser
? Forskningsbibliotek i världsklass
? Internationellt framstående kompetens inom institutionernas verksamhetsområden

Om du är en forskare i ett EU medlems- eller associerat land kan du söka ett SYNTHESYS3-stipendium inom gästforskarprogrammet. Stipendiet täcker laboratoriekostnader och teknisk stöd samt uppehälle och resor i samband med kortare vistelser vid en eller flera av de deltagande institutionerna. Institutionerna samarbetar också i nätverksaktiviteter med målsättningen att förbättra samlingshantering och tillgänglighet till samlingarna, samt att säkerställa att det inom SYNTHESYS nerlagda arbetet har effekt även efter att projektet har avslutats. I ett gemensamt forskningsprojekt utvecklas dessutom metoder för att förbättra kvalitén och användbarheten av digitaliserade samlingar och data inom naturhistoriska institutioner.
Ansökningshandlingar finns på www.synthesys.info

Första utlysningen öppnar i september, med deadline 17 oktober 2013 (kl 17:00 UK tid). På www.synthesys.info finns ansökningshandlingar, detaljerad information om hur du söker samt en lista med samtliga deltagande institutioner i SYNTHESYS3 och deras utrustning. Framtida utlysningar kommer att ske varje höst t o m 2016.

,