Nyheter

GBIF-Sweden deltog i SciFest i Uppsala

Publicerat av GBIF-Sweden --

Den 22-23 mars deltog museet i SciFest, som hölls i Svandammshallarna i Uppsala, en vetenskapsfestival som huvudsakligen riktar sig till åldersgruppen 7-18 år med syfte att öka ungas intresse för forskning och vetenskap. Scifest, som arrangerades av Uppsala universitet, startade på Världsvattendagen, som i år firades för tjugonde året i rad. 2013 har dessutom utsetts av FN till internationella året för vattensamarbete. Vatten var därför temat för Scifest och många av aktiviteterna involverade detta blöta medium.

Kärnan i evenemanget var ett fyrtiotal workshops där besökarna fick göra olika undersökningar och experiment. På plats fanns Anders Telenius och Mickaël Graf från GBIF-Sweden, Stefan Lundberg, Naturhistoriska riksmuseet samt Ammie Berglund från Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, Uppsala Universitet.

Vår workshop bar titeln ”Biodiversitet i naturen, under luppen, på Internet” och avsikten var att visa länkarna i kedjan från datainsamling till presentation och analys av information om världens biologiska mångfald. Vi gav exempel ur djurlivet i Fyrisån som rinner genom Uppsala centrum, och besökarna fick plocka ut olika arter av smådjur – främst larver av olika vatteninsekter – från prover som tagit från åns botten, studera dem under lupp och sedan få hjälp med artbestämning och att registrera fynden i GBIF- portalen för omedelbar publicering på nätet. En färdig övning för skolbruk i användandet av analysmöjligheterna i den internationella GBIF-portalen demonstrerades av Ammie Berglund (http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Databaser_om_arter_Bi_lagan_nr_3_2012_s_41_43.pdf).

Länk
http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Databaser_om_arter_Bi_lagan_nr_3_2012_s_41_43.pdf

Europeas GBIF-noder möts i Joensuu 5-8 mars 2013

Publicerat av GBIF-Sweden --

Årets möte med representanter från de Europeiska GBIF-noderna organiseras av GBIF Finland i det nyligen invigda finska centret för digitalisering (Digitarium) i Joensuu, Norra Karelen, Finland mellan 5:e och 8:e mars.

Förutom en redovisning av arbetet inom nod-kommittén och dess styrgrupp efter föregående års Governing Board-möte i Lillehammer och en sammanfattning av tidigare Europeiska nod-möten och tillståndet vid de olika noderna redovisas det fortlöpande arbetet med – “Data content services” (citeringar, datapublikationer etc.), – “Metadata + Knowledge Organisation Systems”, – omgjord GBIF-portal (ny portal, nationella sidor, GBRDS, webtjänster) – verktyg för validering och annoteringar.

Information lämnas även om nya GBIF-medlemmar och om IPBES, GEOBON m fl. internationella samarbeten samt diskuteras verksamhetsplanen för perioden 2014-2016 m. m.

WRAM inbjuder till web-baserad workshop om radiopejling av djur 13 mars 2013

Publicerat av GBIF-Sweden --

WRAM – Umeå Center for Wireless Remote Anmimal Monitoring – inbjuder deltagare i workshop om automatisk datafångst, -lagring och analys av djurs rörelser. Se nedan hur du kan delta hemifrån din egen dator.

—-
Welcome to the 2nd WRAM User Workshop on Wednesday, 2013-03-13 13:00 – 16:00

Dear colleagues, partners and friends!

Almost one year has passed since we had our 1st WRAM User Workshop, where we showed our plans to develop a world-class database e-infrastructure for sensor data from fish and wildlife, and received a lot of valuable comments and feedback from the participants.

Now it’s time to show what we have come up with in the meantime. We want to invite you to participate in 2nd WRAM User Workshop on Wednesday, 2013-03-13 13:00 – 16:00, where you learn more about the coming WRAM database infrastructure, and can give feedback to us.

In order to enable as many of you as possible to participate, we choose to have the workshop in form of a ‘Webinar’, where you can participate without leaving your computer. Please find below a link to the detailed schedule and technical hints how to connect to the virtual seminar room!

Please register by email to holger.dettki@slu.se before Monday, 2013-03-11.

More information: http://www.slu.se/en/collaborative-centres-and-projects/wireless-remote-animal-monitoring-wram/meetings/user-workshop/

Welcome!
—-

Länk
http://www.slu.se/en/collaborative-centres-and-projects/wireless-remote-animal-monitoring-wram/meetings/user-workshop/

EU BON inleder sin verksamhet vid symposium och startmöte i Berlin

Publicerat av GBIF-Sweden --

Under andra veckan av februari 2013 håller EU BON (European Biodiversity Observation Network: http://www.eubon.eu) sitt första internationella symposium i Berlin, samtidigt som det praktiska arbetet med att skapa en infrastruktur för integration av olika system för information runt biodiversitet inleds. Medarbetare från Naturhistoriska riksmuseet samt GBIF-Sweden kommer att närvara och delta i såväl symposiet som i det praktiska arbetet med projektets planering.

EU BON är ett 54 månader långt samarbetsprojekt inom EU:s 7:e ramprogram med 30 deltagande institutioner från hela Europa. Målet är att under perioden fram till 2017 integrera sociala och teknologiska nätverk för IT-strukturer så att en open-access-plattform skapas där information om biologisk mångfald samt redskap för analys av sådana data görs tillgängliga för forskning och administration. Projektet kommer att bygga på existerande infrastrukturer (GBIF, nationella biodiversitetsdata-centra, Lifewatch-infrastrukturer m. m.)

Det svenska bidraget sker genom medverkan från Naturhistoriska riksmuseet i flera av de nio Work Packages som utgör EU BON: samverkan kring uppbyggnaden av DINA-konsortiets web-baserade samlingshanteringssystem (http://www.dina-project.net), del i FishBase (http://www.fishbase.org) och i GBIF-Swedens tjänster.

Länkar
http://www.eubon.eu
http://www.dina-project.net
http://www.fishbase.org